Gerbiamieji Margavos gyventojai


UAB“ViaCon Baltic Pipe“
Raudondvario pl. 162C; Kaunas
Tel.8 620 18002; Fax: 8 37 406752
El. paštas: balticpipe@gmail.com

Kaunas, 2009 m. gegužės 7 d.

Gerbiamieji Margavos gyventojai,

Stebint viešąją informaciją dėl UAB „ViaCon Baltic Pipe“ planuojamos ūkinės veiklos Margavos kaime pastebime, kad kai kurie bendruomenės nariai viešai interpretuodami poveikį aplinkai skleidžia tiesos neatitinkančius teiginius, pavyzdžiui (pvz. LTV „Panorama“ 2009 04 26 d.): „...300 metrų sanitarinės zonos ribose 15 kartų, o artimesni apie 40 kartų, viršys normas... ne niekingi procentai, bet kartai“ *; „...artimiausias namas yra nutolęs nuo gamybinių pastatų apie 70 metrų...“ * ir pan.

Mūsų manymu, kartojami klaidingi teiginiai ne tik daro žalą bendruomenės įvaizdžiui, turto vertei, bet ir leidžia daryti prielaidą, kad, gal būt, ne visi gyventojai yra individualiai susipažinę su patvirtinta planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita, kuri buvo pateikta Karmėlavos seniūnijoje ir laisvai prieinama plačiajai visuomenei. Abejonės, ar visi gyventojai yra adekvačiai informuoti, ar neklaidinami galimai suinteresuotų asmenų dėl ekonominių išskaičiavimų ar vedini ydingo populizmo sustiprina ir tas faktas, kad nežiūrint į valstybinių institucijų nurodytus naudotinus emisijų faktorių šaltinius ir skaičiavimo metodikas bei specialistų patvirtintą ataskaitą ir toliau skleidžiama realybės neatitinkanti informacija. Dar apmaudžiau, kad vis dar remiamasi eksperto išvadomis, kurio kompetencija, naudota prognozavimui metodika bei šaltiniai, kompiuterinės programos galiojimas, nagrinėta ne ta gamybos technologija ne kartą buvo viešai ir argumentuotai paneigta, nekalbant apie eksperto licenziją, nesuteikiančią teisės vertinti poveikio visuomenės sveikatai.

Atsižvelgdami į tai, mes dar kartą norėtume akcentuoti atitinkamus LR vyriausybės nutarimus ir kai kuriuos patvirtintus poveikio visuomenės sveikatai ataskaitos vertinimo faktus:

1.Normatyvinė 100 m. sanitarinė apsaugos zona nustatoma remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimo Nr. 343 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. gruodžio 29 d. nutarimo Nr. 1640 redakcija) „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ 60 punktu, plastikinių gaminių gamyba pagal normatyvą CH-245- 71 priskiriama IV kenksmingumo klasei. Polipropilenas priskiriamas IV kenksmingumo klasės plastikui.
2.Kauno Visuomenės sveikatos centro 2009 balandžio 16 d. higieninės ekspertizės protokole Nr. 29-3(6) konstatuojama: „..artimiausias gyvenamasis namas yra už apytikriai 22,5 m nuo planuojamos ūkinės veiklos sklypo ribos, už apytikriai 77 m nuo gamybinio pastato ribos ir už 135 m nuo planuojamos stacionaraus oro taršos šaltinio ribos. Įvertinus aplinkos taršos modeliavimo rezultatus nustatyta, kad aplinkos tarša už planuojamo sklypo ribų neviršys gyvenamosios aplinkos ribinių verčių su sąlyga, kad prekių ir žaliavos transportavimas vyks dienos metu“.
3.Dėl kartojamų klaidinančių ir nepagristų jokiais galiojančiais, objektyviai pagrindžiamais skaičiavimais teiginių, tvirtinančių, kad taršos normos bus viršijamos „15 kartų, o artimesni apie 40 kartų...“ pateikiame poveikio visuomenės sveikatai vertinimo teršalų pažemio faktinių koncentracijų lentelę ir palyginimus su ribinėmis vertėmis, su lentele galite susipažinti Karmėlavos seniūnijoje.

Nuoširdžiai tikimės, kad akcentuoti faktai ateityje padės išvengti klaidinančios informacijos platinimo, o į tolesnę diskusiją įneš konstruktyvumo, objektyviais faktais ir argumentais pagristo situacijos vertinimo. Taip pat viliamės, kad bendruomenė palankiai sutiko pasiūlymą suburti aktyvių bendruomenės narių grupę, kurios pagalba operatyviau būtų plėtojama tolesnė diskusija ir bendromis pastangomis ieškoma kaimyniško bendradarbiavimo ir tarpusavio pasitikėjimo.

Pagarbiai,

.............................................................
Ričardas Suslavičius
UAB „ViaCon Baltic Pipe“ direktorius

NB:
*reportažo dalyvių citatos, kalba netaisyta