Parengta Kauno LEZ teritorijos specialiojo plano koncepcija


2008-12-30
Pranešame, kad parengta Kauno laisvosios ekonominės zonos (LEZ) teritorijos specialiojo plano koncepcija. Planuojama teritorija yra Kauno rajone, Karmėlavos seniūnijoje. Planavimo tikslai ir uždaviniai: 1) nustatyti planuojamos teritorijos erdvinio vystymo prioritetus, teritorijos tvarkymo principus; 2) parengti sprendinius atitinkančius naudmenų tvarkymui, atskirų infrastruktūros objektų vystymui, kraštovaizdžio ir kt.; 3) nustatyti planavimo lygmenis atitinkančius teritorijų tvarkymo reglamentus; 4) privačių žemės sklypų paėmimas visuomenės poreikiams; 5) miško žemės naudmenų, patenkančių į LEZ teritoriją, keitimas į kitus naudmenis.

Planavimo organizatorius: Kauno apskrities viršininko administracija, L.Sapiegos g. 10, Kaunas, tel. (37)226072, (37)322688, elektroninio pašto adresas aldona.luobikiene@kaunas.aps.lt, interneto tinklalapio adresas www.kaunas.aps.lt. Plano rengėjas: VĮ Transporto ir kelių tyrimo institutas, I. Kanto g. 25, Kaunas, tel. (37) 226638, faksas (37) 205619, e. pašto adresas tkti@tkti.lt, interneto tinklapio adresas www.tkti.lt. Subrangovas: UAB „Planuotojai“, Vasario 16-osios 8-6, Kaunas, tel. 209260.

Specialusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka. Planą numatoma parengti 2009 metais. Planavimo organizatorius koncepcijai pritarė 2008-12-16, o Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaitai - 2008-11-20.

Susipažinti su specialiojo plano koncepcija galima Kauno rajono savivaldybės tinklapyje [dokumento adresas]. Taip pat susipažinti su koncepcija ir teikti pasiūlymus, pasikonsultuoti dėl rengiamų specialiojo plano sprendinių nuo 2008 gruodžio 22 d. galima VĮ Transporto ir kelių tyrimo institute, ir UAB „Planuotojai“ biure. Su Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaita susipažinti ir teikti pasiūlymus galima UAB „Infraplanas“, K. Donelaičio g. 55-2, Kaunas, tel. (37)407548, el. p. info@infraplanas.lt.

Planas

Informacija iš www.krs.lt