Viešas atsakymas į gyventojų klausimus


Visa Karmėlavos seniūnija šiuo metu gyvena aktyvios urbanizacijos aplinkoje. Suprantamas gyventojų nerimas plečiantis oro uostui, vykstant statyboms LEZ-o teritorijoje, numatomam tiesti Kauno aplinkeliui tarp Ramučių ir Karmėlavos gyvenviečių. O paskutiniu metu ypač daug aistrų sukėlė planuojamos polipropileno gamyklos statyba Margavos kaime. Minėtas klausimas buvo aprašytas spaudoje, pateikiant tikrovės neatitinkančius teiginius bei kaltinimus.
Džiugu, kad gyventojai aktyviai pradėjo domėtis šiuo procesu, patys rodė iniciatyvą susitikti su naujaisiais gamyklos sąvininkais, ko pasekoje Karmėlavos seniūnijos bendruomenės centras 2008-07-10 suorganizavo Ramučių kultūros centre gyventojų susitikimą su planuojamos gamyklos vienu iš iniciatorių R.Suslavičiumi ir KTU aplinkos inžinierijos katedros docente I. Kliopova, kuri pristatė naujai numatomos gamyklos poveikio aplinkai vertinimą. Pristatymo tekstas paskelbtas seniūnijos internetinėje svetainėje www.karmelava.eu, skyrelyje „Bendruomenės centras“. Gaila, kad dalykiško ir kompetetingo pristatymo metu, gyventojai daugiau reiškė pasipiktinimą ir pretenzijas, nei domėjosi gamybos technologija ar poveikiu aplinkai. Pagal specialistės pateiktus duomenis gamyklos technologinis procesas aplinkai nebus pavojingas, gamyba vyks uždaru ciklu.
Nors šis specialistų pristatymas savo kompetencija nekėlė abejonių, seniūnijos taryba, norėdama plačiau informuoti šiuo svarbiu Karmėlavos gyventojams klausimu, 2008-07-30 sušaukė Seniūnijos tarybos posėdį. Informacija apie susirinkimą su darbotvarke prieš 4 dienas buvo iškabinta Karmėlavos seniūnijos skelbimų lentose ir patalpinta internetinėje svetainėje.
Vadovaujantis seniūnijos tarybos nuostatais, kiekvienas seniūnijos tarybos narys susirinkimo metu gali gauti norimą informaciją, pareikšti savo nuomonę ir užduoti klausimus. Tačiau nutarimas priimamas balsų dauguma. Šio posėdžio metu ir buvo priimtas nutarimas „neprieštarauti numatomos polipropileno gamyklos statybai Margavos kaime“.
Nors seniūnijos taryba yra tik patariamasis organas, ji palieka sau teisę aktyviai domėtis tolimesne planuojamų statybų eiga, planuoja organizuoti tolimesnius bendrus susitikimus ir derybas su gamyklos savininkais, įtraukiant visus seniūnijos tarybos narius į aktyvią veiklą, nagrinėjant ir pristatant visiems Karmėlavos seniūnijos gyventojams rūpimus klausimus.

Pagarbiai- Vilius Grigaitis, Seniūnijos tarybos pirmininkas