Mūsų šviesuoliai


Mokytoja apdovanota II laipsnio Garbės ženklu

Kauno rajono savivaldybė Lietuvos valstybės atkūrimo dienos proga Rokuose surengė gražią šventę. Į ją susirinko Tarybos nariai, Garbės ženklų nominantai, seniūnai, seniūnaičiai, kultūros centrų direktoriai, Kauno rajono gyventojai. Praėjusiais metais, minint šią datą, Kauno rajono istorijoje atverstas naujas puslapis, kuriame įrašyta graži tradicija - apdovanoti Garbės ženklais labiausiai nusipelniusius žmones. Šiemet Vasario 16-ąją aukščiausias Savivaldybės apdovanojimas įteiktas dar dešimčiai rajono šviesuolių.

Kauno rajono savivaldybės tarybos narės Livetos Kazlauskienės iniciatyva ir Karmėlavos bendruomenės centro „Židinys“ pasiūlymu už aktyvią veiklą kraštotyros ir gimtosios kalbos puoselėjimo baruose II laipsnio Garbės ženklu apdovanota ir Karmėlavos Balio Buračo gimnazijos mokytoja, kultūros darbuotoja Irena Mickuvienė.

Ji yra lietuvių kalbos mokytoja ekspertė, Kauno rajono lituanistų klubo „Langas“ pirmininkė (nuo 2003 m.), Kauno rajono Metų mokytoja (2001 m.), nuo 1997 m. iki šiol – Kauno rajono lituanistų metodinio būrelio narė, nuo 2003 m. valstybinio lietuvių (gimtosios) kalbos (testo) brandos egzamino vertinimo komisijos narė, metodinių priemonių ir leidinių autorė: „Vagos“ ir „Šviesos“ leidyklos išleido šias Irenos Mickuvienės parašytas lietuvių kalbos ugdymui skirtas knygas ,,Rašybos mokymas(is)” (V., 2002 m.), ,,Kalbinis nagrinėjimas“ (K., 2004 m.), „Lietuvių kalbos mokymas XI-XII klasėje“ (K., 2007 m.), kuriomis naudojasi šalies lietuvių kalbos mokytojai ir moksleiviai. Mokytoja yra metodinių autorinių seminarų, įvairių renginių vedėja, Karmėlavos seniūnijos neformalaus suaugusių švietimo savaitės organizatorė, nuo 2007 m. gimnazijos Balio Buračo muziejaus vedėja, aktyvi Lietuvos kraštotyros draugijos Kauno rajono skyriaus narė. Ji parengė šias kraštotyros knygas: „Karmėlava“ (su bendraautoriumi Viktoru Trofimišinu). K., 1999. (Apžvelgiama Karmėlavos ir seniūnijos istorija, švietimas ir ugdymas, kultūrinio gyvenimo raida, sveikatos ir socialinė apsauga, žemės ūkis, verslai, gamyba, tarnybos, gyventojų aptarnavimas. „Į kitą erdvę“. K., 2001. (Pateikiama Karmėlavos seniūnijos etnokultūra: atskleista kuriančių žmonių individualybės, svarbiausi kūrybinio darbo bruožai). „Amžinoji malda“. K., 2002. Suredaguota Karmėlavos seniūnijos poetinio žodžio kūrėjos Zitos Pranckevičienės kūryba. Parašyta pratarmė). „Tylos kalba I“. K., 2002. (Tai Kauno rajono poezijos ir prozos kūrėjų, dirbančių švietimo ir kultūros įstaigose, pirmasis kūrybos intakas į plačiuosius literatūros vandenis). „Tylos kalba II“. K., 2006. (Kauno rajono tautodailininkų, dirbančių švietimo ir kultūros įstaigose, gyvenimo bruožai, jų darbai). „Tylos kalba III“. K., 2004. (Įprasminti Kauno rajono moksleivių poezijos, prozos, tautodailės darbai, atskleistas kūrėjų individualumas).

Labiausiai Irena Mickuvienė yra kompetentinga: įprasmindama dalyko (lietuvių kalbos) ir kraštotyros medžiagą; ruošdama jaunimą pažintinėms kultūros vertybių viktorinoms, raiškiojo skaitymo konkursams; rengdama autorinius seminarus; mokinių ir mokytojų konferencijas, autorinius vakarus, literatūrines popietes, susitikimus su įžymiais meno žmonėmis; įgyvendindama integruotų pamokų ir kultūrinių renginių programas; vesdama atviras pamokas-šventes, pamokas-renginius, pamokas-akcijas; skaitydama paskaitas, pranešimus; rašydama metodinius-dalykinius straipsnius ir spausdindama kūrybinius darbus Kauno miesto („Kauno diena“), rajono („Naujos tėviškės žinios“, „Laikinoji sostinė“), šalies periodiniuose ir kituose leidiniuose („Gimtasis žodis“, Lietuvos kultūros darbuotojų tobulinimosi centro leidinyje ,,Kultūros aktualijos”, „Dialogas“). Mokytojos Irenos Mickuvienės autoriniai darbai nuo 2003-01-29 publikuojami internete adresu: www.emokykla.lt (Kalbos: Lietuvių kalba. Papildomas ugdymas) – tai atviros pamokos; poetinės kompozicijos; mokymo(si) priemonė ,,Rašybos mokymas(is)“; literatūriniai scenarijai ir popietės.

Irena Mickuvienė parengė ir įgyvendino šias suaugusiųjų švietimo projektus-programas Karmėlavos seniūnijoje: ,,Švietimas prieš socialinę atskirtį” (2002 10 14 –20); ,,Mokymasis arčiau namų” (2003 11 17-23); „Pilietiškumas praktiškai“ (2005 11 21-25); „Kultūra – švietimui. Švietimas – kultūrai“ (2006 11 17-26); „Mokomės kartu: vaikai, tėvai, seneliai“ (2007 11 19-25). 2006 m. lietuvių kalbos mokytojos parengtas projektas „Praeitis ir dabartis: istorija, švietimas, menas, kultūra“ (Integruotos pamokos, kultūriniai renginiai, kraštotyros ir etninio paveldo puoselėjimas ir įprasminimas) vertingas Karmėlavos Balio Buračo vidurinės mokyklos, Karmėlavos seniūnijos, Kauno rajono, Radviliškio rajono bendruomenėms. Juo siekiama suteikti galimybę tobulinti(s) etninės kultūros gebėjimus, kurie būtų integruojami į ugdymo(si) turinį, moksleivių įsisąmoninami ir puoselėjami tolesniame gyvenime. 2009 m. parašė pilietinio ir tautinio ugdymo projektą „Karmėlavos seniūnijos bendruomenių veikla“ ir jį įgyvendino – sudarė, redagavo leidinį tuo pačiu pavadinimu. Pristatymas vyko 2009 m. kovo 16 d. prie visuomenės veikėjo Kipro Bielinio paminklinės lentos Biruliškių kaime, Kauno rajone.
Ir toliau puoselėkime istorinę atmintį, tęskime gražiausias ir kurkime naujas tradicijas, kurios skatintų naujiems sumanymams ir jų įgyvendinimui.

Kauno rajono savivaldybės tarybos narė Liveta KAZLAUSKIENĖ