Kauno rajono vadovai pasiryžę neįsileisti potencialaus teršėjo


Kauno rajono savivaldybės administracija gavo Aplinkos apsaugos agentūros raštą apie UAB „Debris“ paraišką Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui (toliau – TIPK leidimas) gauti nepavojingų ir pavojingų atliekų surinkimo, saugojimo, rūšiavimo bei perdirbimo aikštelei eksploatuoti Kauno LEZ, Karmėlavos seniūnijoje.

„Debris“ per metus planuoja sutvarkyti 57 tūkst. 400 t pavojingų ir 128 tūkst. 500 t nepavojingų atliekų. Įmonėje bus priimamos dumblo ir grunto, statybinės ir griovimo, terminių procesų, mineralų fizinio ir cheminio apdorojimo bei medienos atliekos. Planuojamos ūkinės veiklos metu bus siekiama kuo daugiau atliekų perdirbti į produkciją: biokurą, atsijas, skaldą. Netinkamos perdirbti atliekos bus perduodamos atliekų tvarkymo įmonėms.

Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius Ričardas Pudževelis tvirtina, kad toks leidimas negali būti išduotas ir tai grindžia teisiniais argumentais.

„LR Laisvųjų ekonominių zonų pagrindų įstatyme nurodyta, kad zonoje įmonėms draudžiama užsiimti pavojingų ir radioaktyviųjų medžiagų gamyba, perdirbimu, laikymu, nukenksminimu, taip pat aplinkai pavojingų medžiagų gamyba“, - pabrėžė R. Pudževelis.

Direktorius atkreipė dėmesį ir į tai, kad Kauno LEZ valdymo bendrovė nėra suteikusi „Debriui“ leidimo savo teritorijoje vykdyti pavojingų atliekų tvarkymo veiklą.

Administracijos direktorius pastebėjo, kad rengiant paraišką nebuvo įvertintas planuojamos ūkinės veiklos poveikis paviršiniams ir požeminiams vandens telkiniams. „Apsiribojama tik didžiausių vandens telkinių – Neries, Kauno marių paminėjimu, nenagrinėjant artimiausių vandens telkinių ir planuojamos ūkinės veiklos poveikio jiems“, - teigė R. Pudževelis.

Be to, žemės sklypas patenka į Kauno oro uosto sanitarinę apsaugos zoną. Vadovaujantis Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų 17 punktu, oro uosto sanitarinės apsaugos zonoje objektų statyba ir ūkinė veikla turi būti suderinta su Nacionaliniu visuomenės sveikatos centru prie Sveikatos apsaugos ministerijos ir Civilinės aviacijos administracija. Bendrovė „Debris“, teikdama paraišką Aplinkos apsaugos agentūrai, nepateikė duomenų, kad jos planuojama ūkinė veikla suderinta su šiomis institucijomis.

KRS inf.